به نظر من بهترین استودیویی که میتونستیم واسه عروسیمون رو انتخاب کردیم، ما جاهای زیادی نمونه کار دیدیم ولی اینجا واقعا همونچیزی شد که دلمون میخواست .